Data types in Java

Summary

This chapter will go through the so called basic / primitive data types in Java. In programs, data is stored in variables where each variable corresponds to a memory location in the computer. Because variables can be used over and over again, they become very useful and form the basis of programming.

 

We will see how we can declare (create) different variables and constants, and also the differences between different data types. We will also see how we can use the variables and what opportunities and limitations they result in.

Sammanfattning

Det här kapitlet kommer behandla de grundläggande/primitiva datatyperna i Java. I program lagrar man data i variabler där varje variabel motsvaras av en minnesplats i datorn. Eftersom variabler går att använda om och om igen så blir de väldigt användbara och de utgör grunden i programmering.

 

Vi kommer se hur vi kan deklarera (skapa) olika variabler och konstanter samt skillnader mellan olika datatyper. Hur vi kan använda oss av variabler och vilka möjligheter och begränsningar de medför kommer också att behandlas i kapitlet.